خط مشی کیفیت

خط مشی کیفیت استانداری خوزستان

استانداری بعنوان عالی ترین دستگاه دولتی دراستان مسئولیت سیاست گذاری هماهنگی و نظارت بر فعالیتهای اقتصادی اجتماعی فرهنگی عمرانی سیاسی و امنیتیدرراستای سیاستها و اهداف کلان دولت را بعهده داشته و بهبود مستمر اثر بخش مدیریت کیفیت و همچنین تامین و افزایشرضایت عمومی وپاسخگویی به مردم در چارچوب قوانین ومقررات جاریجمهوری اسلامی ایران را از مهمترین اهداف خود می داند.
بر این اساس استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سازمان را طبق استانداردISO9001-2000 به عنوان یک ابزار مدیریتی قابل قبول جهت ساماندهی فعالیتها و ورشهای اداری مورداستفاده قرارداده و محورهای زیر را سرلوحه عملکرد خود قرار می دهد.

  1.     ارتقاء سطح رضایت ارباب رجوع و احترام به انتظارات به حق مردم با اعتقاد به اصل پاسخگویی سرلوحه کار خود قرار می دهیم.
  2.     مشارکت همگانی کارکنان را در تصمیم سازی بعنوان یک اصل اساسی در بهبود روند کار دانسته و از دیدگاه آنها استقبال می نماییم.
  3.     با استفاده از دانش و فن آوری روز و ضمن بکارگیری تجهیزات مناسب در زمینه بهبود کیفیت فرآیندهایانجام کار تلاش می کنیم.
  4.     ضمن مراقبت و نظارت مستمر بر فرآیند های جاری انجام کار در جهت بهبود اثر بخشی فرآیند ها سعی و کوشش می کنیم.

استاندار و کلیه معاونین و مدیران استانداری خود را نسبت به استقرار این سیستم و خط مشی فوق متعهد دانسته و با همکاری و مشارکت کلیه کارکنان در جهت تحقق آن تلاش می نمایند.

استاندار خوزستان