پشتیبانی از افراد کم توان

این صفحه, برای افراد کم توان جسمی ایجاد شده است

برای افراد دچار ضعف بینایی می توان از ترکیب کلیدهای ذیل استفاده کرد:

بزرگنمایی: کلید “+”+Ctrl (کلید کنترل کیبورد به همراه کلید جمع)

کوچکنمایی: “-“+Ctrl (کلید کنترل کیبورد به همراه کلید تفریق)

اندازه اصلی: “۰”+Ctrl (کلید کنترل کیبورد به همراه عدد صفر)