ثبت نام كاربر
  1396/10/29
اطلاعیه شماره 2 آزمون جدید استخدامی

اطلاعیه شماره 2
آگهی استخدام پیمانی


دستگاههای اجرایی استان خوزستان بمنظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود طبق قوانین و مقررات مربوطه و از محل مجوزشماره 4550/110/دم مورخ  90/12/21 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تعداد1434 نفر از واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای عمومی و تخصصی ، مصاحبه تخصصی، آزمون علمی (حسب مورد) و طی مراحل گزینش به صورت پیمانی برای کلیه شهرستانهای استان بویژه مناطق کمتر توسعه یافته و شهرستانهای جدید التاسیس استخدام می نمایند:
داوطلبان می توانند برای ثبت نام از تاریخ 91/12/3 تا تاریخ 91/12/14 به آدرس اینترنتی www.ostan-kz.ir , و  kh.portaltvto.com  مراجعه نمایند.